ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 151217 / dziś: 59 / teraz: 12


Pedagog i psychologPedagogiem Szkolnym jest pani Ewa Bielawska 

(nauczyciel dyplomowany, pracuje w naszej szkole od 1999 roku)

 

Godziny pracy: 

Poniedziałek: 7.30 - 15.15

Wtorek: 7.30 - 12.30

Środa: 7.30 - 12.30

Czwartek: 7.30 - 14.30

Piątek: 7.30 - 10.30

Pedagog jest także obecny podczas zebrań oraz konsultacji dla Rodziców Być dobrym rodzicem


~ Być dobrym rodzicem [41 Kb] ~

 


 

Fakty na temat kłamstwa dzieci


 


 

 

O potrzebie bliskości i więzi w rodzinie

 


 DO RODZICÓW

Jak wspierać dziecko dyslektyczne?

Zalecenia

 1. Nie należy traktować dziecka jako osoby chorej, kalekiej, niezdolnej, złej czy leniwej.
 2. Nie należy dziecka karać lub wyśmiewać w nadziei, że zmobilizuje je to do pracy.
 3. Nie należy załamywać rąk i czekać w nadziei, że dziecko „samo z tego wyrośnie”.
 4. Nie należy ograniczać dziecku zajęć pozalekcyjnych, zwłaszcza tych, które rozwijają jego pasję w celu zwiększenia czasu przeznaczonego na naukę.
 5. Nie należy wyręczać dziecka w nauce i przygotowaniach do lekcji oraz nie należy  zwalniać z systematycznych ćwiczeń.
 6. Starać się zrozumieć swoje dziecko, jego potrzeby, możliwości i ograniczenia, aby zapobiec trudnościom szkolnym.
 7. Być życzliwym, cierpliwym i rozumiejącym kłopoty szkolne swojego dziecka.
 8. Chwalić i nagradzać dziecko nie tyle za efekty jego pracy, co włożony w nią wysiłek.
 9. Być w stałym kontakcie z nauczycielami uczącymi twoje dziecko, pedagogiem szkolnym oraz przestrzegać terminów badań wyznaczonych przez poradnię psychologiczno- pedagogiczną; warto zadbać o zapisanie dziecka na grupę terapii dysleksji, które znajdują się przy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.
 10. Monitorować postępy dziecka i kontrolować, czy systematycznie pracuje nad przezwyciężeniem trudności w nauce.

 

 


 

 

 

Szkoła wspiera rodziców w trudnym procesie wychowania dziecka, przeciwdziała zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży oraz podnosi kompetencje wychowawcze rodziców.

      13 grudnia 2017 roku odbyła się w naszej szkole tzw. wywiadówka profilaktyczna na temat „Zagrożenia w sieci – co grozi dziecku?” prowadzone przez panią psycholog Agnieszkę Fiedoruk z Centrum wsparcia, rozwoju i profilaktyki w Białymstoku.

      Celem spotkania było:

-  zapoznanie rodziców  z zaletami i zagrożeniami związanymi z Internetem oraz telefonem komórkowym

- przedstawienie definicji cyberprzemocy, jej rodzajów, form, a także skutków

- zwrócenie uwagi na sygnały alarmowe świadczące o prześladowaniu dziecka w sieci

- omówienie znaczenia portali społecznościowych ze szczególnym uwzględnieniem płynących z nich zagrożeń

- przedstawienie zasad tworzenia „kontraktu” pomiędzy rodzicem, a dzieckiem odnośnie bezpiecznego korzystania z komputera i internetu

Efekty szkolenia:

- rodzice wiedzą, jakie zagrożenia mogą spotkać ich dzieci w sieci

- wiedzą, z jakich portali społecznościowych może korzystać ich dziecko (korzyści i zagrożenia, jakie wynikają z obecności dziecka na portalu)

- znają definicję cyberprzemocy, zagrożenia z niej wynikające oraz formy w jakich ona się przejawia, a także środki za pomocą których może być realizowana

- wiedzą, gdzie zgłosić się po pomoc w przypadku, gdy ich dzieci są ofiarami cyberprzemocy

- potrafią stworzyć z dziećmi „kontrakt” bezpiecznego korzystania z komputera i internetu

- znają nazwy gier komputerowych, które są przeznaczone dla dzieci i odczytują umieszczone na nich symbole

                                                                     Pedagog: Ewa Bielawska

 


DOPALACZE 

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?


 

 

 


 

 

W dobie cyfryzacji i komputeryzacji, gdzie wszystkie treści są łatwo dostępne a więzi między ludźmi zacierają się, problem agresji, szczególnie wśród dzieci i młodzieży zaczyna narastać, stając się realnym zagrożeniem.

        Dlatego odpowiadając na zdiagnozowane potrzeby szkoły z inicjatywy pedagoga szkolnego dnia 13 grudnia 2017 r. odbyło się szkolenie dla nauczycieli na temat „Jak zapobiegać agresji w szkole?”prowadzone przez panią psycholog Agnieszkę Fiedoruk z Centrum wsparcia, rozwoju i profilaktyki w Białymstoku.

      Szkolenie miało na celu uświadomienie jakie są rodzaje, przejawy agresji i skąd się ona bierze w uczniach. Poznano cechy charakteryzujące agresora i ofiarę przemocy szkolnej. Rozważano gdzie tak naprawdę tkwią przyczyny zachowań agresywnych i jaki ma to wpływ na system rodzinny i szkolny. Pomoże to wszystkim pracownikom szkoły dotrzeć do rzeczywistej przyczyny agresji poszczególnych uczniów i wpłynąć na nią.

      Pani psycholog zwróciła również uwagę na problem złości u dzieci oraz system nagród i kar i kwestię rozumienia kary przez dziecko. Podkreśliła różnicę pomiędzy karą a  ponoszeniem konsekwencji.

                                                                                              Pedagog: Ewa Bielawska


 

 


 

 

 

"Staraj się aby twoja teraźniejszość
stała się miłym wspomnieniem w przyszłości” 

                                                                                                               (Aldona Różanek)

 

 

 

alfabet pedagoga


"Dzieci nie potrafią słuchać starszych, nigdy natomiast nie zawodzi ich naśladowanie"

                                                                                                       James Baldwin

 

Akceptuj swego ucznia

Bądź dla niego oparciem

Chwal go za wszystko

Dotrzymuj przyrzeczeń

Egzekwuj prawa i obowiązki

Formułuj precyzyjnie wymagania

Gospodaruj efektywnie jego czasem

Hamuj dyskretnie niewłaściwe zapędy

Interesuj się jego osobą

Jednocz jego rozum, ducha i ciało

Kieruj wszechstronnie jego rozwojem

Licz się z jego zdaniem

Łagodź stresy i cierpienia

Miej cierpliwość

Nie oszukuj go

Okazuj mu zaufanie

Pokaż, że jesteś omylny

Rozwijaj jego samodzielność

Słuchaj uważnie tego, co mówi

Troszcz się o niego

Ukaż mu wartość i piękno życia

Wierz w jego możliwości

Y...? (niewiadoma – bądź na nią przygotowany)

Zachęcaj go do dalszej pracy

 

                                                                                        POWODZENIA!

 


 

 

 

 

Pedagog, czyli kto? 

 

Pedagog szkolny – to osoba zatrudniona w szkole w celu uzupełniania , pogłębiania i rozszerzania działalności dydaktyczno-wychowawczej prowadzonej przez nauczycieli.

Pedagog szkolny – współpracuje z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, instytucjami służącymi pomocą dziecku i rodzinie (Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, Policja, Ośrodki Pomocy Społecznej, Sądy Rodzinne, Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze).

 

Ale głównym partnerem w pracy pedagoga szkolnego jest UCZEŃ !!! 

 

Zadania pedagoga szkolnego wynikające z Rozporządzenia MEN  z dnia 30 kwietnia 2013r.: 

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

§ 23. Do zadań pedagoga należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

3) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.Czego oczekuje uczeń w kontaktach z pedagogiem, o czym najczęściej chce rozmawiać? 

Wśród poruszanych problemów najczęściej znajdują się:

•    Trudności w nauce
•    Trudności wynikające z braku akceptacji przez grupę rówieśnicza
•    Kłopoty osobiste i rodzinne
•    Nieumiejętność podporządkowania się normom i zasadom obowiązującym w szkole.

 

Miły Uczniu  zwróć się do pedagoga gdy:                                                                         

 • czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny                                                                                      
 • nie potrafisz porozumieć się z kolegami lub nauczycielem
 •  masz problemy rodzinne i nie wiesz jak je rozwiązać
 • chciałbyś z kimś porozmawiać
 • potrzebujesz pomocy
 • masz trudności z nauką
 • chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem
 • chciałbyś pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób
 •  masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić

 

Przyjdź także z każdą sprawa, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić. 

PRZYJDŹ :) POSTARAM SIĘ POMÓC . 


Szanowny Rodzicu zwróć się do pedagoga, gdy: 

 •  niepokoi Cię zachowanie dziecka
  •    zauważasz u dziecka problemy w uczeniu się
  • chcesz porozmawiać o dziecku i twoich z nim relacjach
  •  potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania
  • chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole
  •  masz pytania i nie wiesz do kogo zwrócić się po pomoc
  •  znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.

W każdej ważnej dla dziecka sprawie, spotkam się z Państwem w dogodnym terminie - po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod numerem: 508557096 

Zapraszam. Postaram się pomóc.

 

 

 

 

Linki do ciekawych stron dla dzieci i ich rodziców: 

www.miastodzieci.pl- Portal informacyjno rozrywkowy

www.dziecionline.pl- Bajki, wierszyki, gry, kolorowanki 

www.zyraffa.pl - Ciekawe quizy i krzyżówki dla dzieci 6-letnich i starszych 

www.dzieci.wp.pl- Nauka liter, cyfr, minisłowniczki 

www.matematykadladzieci.pl- Łatwa nauka matematyki

www.tik-tak.pl - Portal dla całej rodziny

www.czasdzieci.pl - Portal informacyjno-rozrywkowy

OBRAZKI DO KOLOROWANIA DLA DZIECI 


www.kolorowanki-dla-dzieci.pl 


www.puchatek.pl 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

 

Do Rodziców: "Apel Twojego Dziecka!"

 

*NIE psuj mnie, dając mi wszystko o co Cię poproszę. Niektórymi prośbami po prostu wystawiam Cię na próbę.

*NIE obawiaj się wobec mnie postępować twardo i zdecydowanie. Daje mi to poczucie bezpieczeństwa.

*NIE pozwól mi utrwalać złych nawyków. Ufam, że ty pomożesz mi się z nim uporać.

*NIE postępuj tak abym czuł się mniejszy niż jestem. To sprawia, że postępuję głupio, żeby udowodnić, że jestem duży.

*NIE karć mnie w obecności innych. Najbardziej mnie przekonujesz, gdy mówisz do mnie spokojnie i dyskretnie.

*NIE ochraniaj mnie przed konsekwencjami tego, co zrobiłem. Potrzebne mi są również bolesne doświadczenia.

*NIE przejmuj się zbytnio, gdy mówię „Ja Cię nienawidzę”. To nie Ciebie nienawidzę, ale ograniczeń, które stawiasz przede mną.

*NIE przejmuj się zbytnio moimi małymi dolegliwościami. Pomyśl jednak , czy nie staram się przy ich pomocy przyciągnąć Twojej uwagi, której bardzo potrzebuję.

*NIE dawaj mi pochopnych obietnic, bo czuję się bardzo zawiedziony, gdy ich później nie dotrzymasz.

*NIE przeceniaj mnie. To mnie krępuje i niekiedy zmusza do kłamstwa, aby nie sprawić Ci zawodu.

  

 

Wyprawka szkolna na rok szkolny 2016/2017 

Nowe przepisy rozporządzenia wprowadzają istotne zmiany w stosunku do poprzednich przepisów regulujących udzielanie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. Pomoc w formie dofinansowania przysługuje uczniowi:

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • uczęszczającemu w roku szkolnym 2016/2017 do klas I–III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, lub szkoły ponadgimnazjalnej.

Konsekwencje zmian: w związku z tym, że w roku szkolnym 2016/2017 programem pomocy objęci są wyłącznie uczniowie niepełnosprawni, nie należy wymagać przedstawienia dokumentu o wysokości dochodów. Pomoc uprawnionym uczniom przyznawana ma być po przedstawieniu kserokopii orzeczenia wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (§ 4 ust. 5 ww. rozporządzenia). Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności nie spełniają określonych przepisami wymogów.

Dyrektor powinien rozpatrzeć wnioski, biorąc pod uwagę jedno z dwóch ustalonych  kryteriów przysługiwania pomocy. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników przysługuje uczniowi, jeśli:

1)      posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na:

 • zaburzone widzenie (słabowidzący),
 • ograniczony słuch (niesłyszący, słabosłyszący),
 • niepełnosprawność intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym,
 • niepełnosprawność ruchową, w tym afazję,
 • autyzm, w tym zespół Aspergera,
 • niepełnosprawność sprzężoną, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,

2)      uczęszcza w roku szkolnym 2016/2017 do klasy VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub do odpowiednich klas szkół  artystycznych.

Dofinansowanie na zakup materiałów edukacyjnych przysługuje uczniom klas I–III szkoły podstawowej jedynie w przypadku, gdy nie korzystają oni z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, zapewnionego przez ministra edukacji.

Przy weryfikacji wniosków dyrektor powinien zwrócić uwagę, czy uczeń z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, lub z niepełnosprawnościami sprzężonymi, niesłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej nie korzysta z części podręczników do kształcenia ogólnego niebędących podręcznikami do kształcenia specjalnego lub materiałów edukacyjnych, bo ma to znaczenie przy ustalaniu kwoty dofinansowania.

Po weryfikacji wniosków dyrektor zobowiązany jest sporządzić listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazać do gminy, a w przypadku szkół artystycznych i rolniczych – odpowiednio do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub ministra właściwego do spraw rolnictwa. Uprawnionych uczniów należy wpisać na listę według kryterium, z którego wynika uprawnienie, z oznaczeniem:

 • imienia i nazwiska ucznia,
 • nazwy i adresu szkoły oraz klasy, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2016/2017.

Przyznane środki na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje na rachunek bankowy szkoły. Podstawą do dokonania przez dyrektora szkoły zwrotu kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych do określonej przepisami kwoty powinny być przedłożone dowody zakupu, faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica lub inną osobę dokonującą zakupu, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie, do którego należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach programu „Wyprawka szkolna”. Zgodnie z harmonogramem programu realizacja zwrotu kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych powinna nastąpić do 18 listopada 2016 r.

Szkoła powinna zgromadzić całą dokumentację, na podstawie której dokonano zwrotu środków na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (wnioski, kopie orzeczeń, dokumenty finansowo-księgowe i listy wypłat zawierające informację o rozliczeniu wydatków, potwierdzone podpisem rodzica lub ucznia), ponieważ prawidłowość realizacji programu może być kontrolowana zarówno przez organ prowadzący, jak i kuratora oświaty koordynującego realizację programu w województwie.

Podstawa prawna:rozporządzenie Rady Ministrów z 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. poz. 1045).

 

 Słowa dają moc
[ 32 Kb ]

Dekalog dla rodziców i wychowawców
[ 27 Kb ]

Savoir
[ 44 Kb ]

Leksykon pojęć stosowanych w opiniach z poradni
[ 46.5 Kb ]

telefony zaufania
[ 230 Kb ]

W trzeci czwartek listopada  (w tym roku 17 listopada) obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia, z inicjatywy amerykańskiego dziennikarza Lynna Smitha. Dziennikarz w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, by przez jeden dzień powstrzymali się od palenia papierosów. Efekt był zaskakujący – aż 150 tysięcy ludzi próbowało przez jedną dobę wytrzymać bez tej używki. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany i większość palaczy. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada (tydzień przed obchodzonym w Stanach Zjednoczonych Dniem Dziękczynienia) za Dzień Rzucania Palenia.

Akcja przyjęła się w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce, gdzie od 1991 roku organizowana jest przez warszawskie Centrum Onkologii i Fundację Promocja Zdrowia. Według Fundacji, przez ostatnich kilkanaście lat ponad 3 milionom Polaków udało się zerwać z nałogiem.

Według danych WHO co roku z powodu palenia papierosów i narażenia na oddziaływanie dymu tytoniowego umiera niemal 6 milionów osób (jeden zgon co sześć sekund). 63% zgonów jest spowodowanych przez choroby niezakaźne (ang. non-communicable diseases - NCD), których jednym z głównych czynników ryzyka jest palenie papierosów (niechlubne pierwsze miejsce należy do nadciśnienia tętniczego).

Palenie tytoniu zabiło około 100 milionów ludzi w XX wieku, o ile nie będziemy działać, może zabić do miliarda ludzkich istnień w tym stuleciu".

W Polsce, co roku 70000 mieszkańców umiera z powodu palenia tytoniu, a kolejne 8000 zgonów jest spowodowanych biernym paleniem.

Jak dowiodły liczne badania, istnieje związek przyczynowo-skutkowy między opisywanym nałogiem a rozwojem rozmaitych chorób. Palacze częściej zapadają na: nowotwory jamy ustnej, gardła, krtani, płuc oraz innych narządów, choroby układu krążenia, udary, choroby układu oddechowego (np. przewlekłą obturacyjną chorobę płuc), chorobę Crohna, osteoporozę, chorobę Alzheimera, a także nowotwory macicy, trzustki i nerki.


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2018 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~