ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 151215 / dziś: 57 / teraz: 10


Zebrania i konsultacje23 marca 2018, piątek

Procedura dotycząca zakazu korzystania z telefonów komórkowych w SP w Gródku

 

 

1.Podczas  pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych i bezprzewodowych głośników. Dotyczy to zarówno lekcji jak i przerw, pobytu w świetlicy, stołówce, na boisku i placu szkolnym.


2.Dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą nauczyciela i rodziców. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt, po uprzednim ustaleniu warunków korzystania z wychowawcą – opiekunem grupy.

     

3.Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej. Niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.


4.Dopuszcza się wykonanie pilnego połączenia telefonicznego do rodzica lub opiekuna prawnego, wynikającego z bieżącej potrzeby, korzystając z 7 dostępnych na terenie szkoły aparatów telefonicznych.


5.Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły powoduje zabranie urządzenia przez nauczyciela na czas zajęć lekcyjnych i przekazanie go do depozytu u wicedyrektora. Aparat zostaje wyłączony w obecności ucznia. Uczeń ma prawo wyjąć i zabrać kartę SIM. Przypadek ten zostaje odnotowany przez wychowawcę klasy w zeszycie uwag. W przypadku nieobecności wychowawcy komórkę zabiera nauczyciel, który ją zauważył i przekazuje ją do sekretariatu wicedyrektora.


6.Po odbiór telefonu zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach (w tym konsekwencjach związanych z naruszeniem prywatności uczniów lub pracowników szkoły i obniżeniem oceny z zachowania).


7.W przypadku kolejnego łamania zasad uczeń ma obniżoną ocenę z zachowania o jeden stopień. Każde trzy następne wykroczenia powodują obniżenie oceny do nagannej.

 

 

 


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2018 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~