ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU, ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich
ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie

odwiedzin: 266448 / dziś: 63 / teraz: 27


Ogłoszenia i przetargi25 lipca 2013, czwartek

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY

 

 

Nr. sprawy: 2710-203-1/2013                                                                       Gródek, dnia 25.07.2013r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O PONOWNYM WYBORZE OFERTY

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,

przedmiot zamówienia:  Budowa placu zabaw  o pow. 500m² w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” dla Zespołu Szkół - Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Braci Michała i Aleksandra Chrzanowskich w Gródku przy ul. Chodkiewiczów 18 na dz. nr ewid. 286/2 w Gródku” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W związku z wniesionym w dniu 19.07.2013 r. przez firmę COLOR-SPORT SC Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski z siedzibą w Bieruniu pisma na podstawie art.181 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz.U.z 2010r. Nr 113, poz.759 z póź. zm.) o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art.180 ust.2 wyżej wymienionej ustawy, Zamawiający Zespól Szkól w Gródku unieważnił w dniu 23.07.2013 r. czynność wyboru najkorzystniejszej oferty celem powtórzenia czynności badania i oceny ofert zmierzających do wyboru oferty najkorzystniejszej.

Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz.759 ze zm.) Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę  złożoną przez Wykonawcę:

Muller Jelcz – Laskowice Sp. Z o.o. Aleja Młodych40, 55-230 Laskowice wraz z proponowaną ceną wykonania w/w prac w kwocie brutto  198.066,36zł ( słownie: sto dziewięćdziesiąt osiem  tysięcy sześćdziesiąt sześć złotych trzydzieści sześć groszy)

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta Nr 2 złożona przez firmę Muller Jelcz – Laskowice Sp. Z o.o. Aleja Młodych40, 55-230 Laskowice uznana została za najkorzystniejszą spośród złożonych ofert niopodlegajacych odrzuceniu, spełniła warunki określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz uzyskała największą liczbę punktów przyznanych na podstawie przyjętego kryterium – cena 100 % (100 pkt.). Umowa z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana w terminie 5 dni po przesłaniu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty tj. po 31 lipca 2013r.

W prowadzonym  postępowaniu  złożono 3 oferty, szczegółowe zestawienie zawierające nazwy, siedziby i adresy wykonawców wraz  z przyznaną liczbą punktów złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa (firmy) i adres wykonawcy

Liczba punktów

w kryterium cena

Łączna punktacja

1.

Przedsiębiorstwo Robót Elektrycznych i Budowlanych „MIPA” Leon Stankiewicz

15-545 Białystok,

ul. Ciołkowskiego 24

61,44

61,44

2.

Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o.

Aleja Młodych 40

55-230 Jelcz-Laskowice

100,00

100,00

3.

COLOR-SPORT S.C

Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski

43-155 Bieruń, ul. Warszawska 299

 

Oferta odrzucona

Oferta odrzucona

 

Oferta odrzucona

Oferta Nr 3

Wykonawca COLOR-SPORT S.C Adam Wilk, Waldemar Kosiorowski

43-155 Bieruń, ul. Warszawska 299

Uzasadnienie prawne

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy, Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli jej treść nie odpowiada treści SIWZ z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp.

Uzasadnienie faktyczne:

Przyczyną odrzucenia oferty jest fakt, iż oferta nie odpowiada treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykazane urządzenia zabawowe nie spełniają wymaganych parametrów. Następujące urządzenia są niezgodne ze SIWZ: zestaw „Baby Tower Steel 207”, urządzenie o nazwie „Slalom” znacznie różnią się konstrukcją, wielkością i funkcjonalnością od urządzeń zakładanych w SIWZ tj. zestaw „Chatka Tarzana” i ‘Stonoga”. Kształt i wielkość urządzeń powoduje istotną zmianę zagospodarowania przestrzennego placu zabaw w stosunku do projektu.

 

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U z 2010 r. Nr 113 poz.759.) - dział V "Środki ochrony prawnej" art. 179.1 do 198.

 

Zgodnie z art.27 ust.2 uPzp prosimy o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma.

Potwierdzenie prosimy przesłać faksem Nr 851780233 lub na adres e-mail: gimnazjum@grodek.pl

 


Erasmus+
MEN
e-dziennik
Mleko z KlasąMulti Sport
Mam 6 lat
Owoce w szkolePajacyk
Dziecko w sieci
Sieciaki~ copyright © 2004-2020 Szkoła Podstawowa w Gródku ~ all rights reserved ~