ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU     ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich ~ Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów

Rekrutacja

 

Procedury przyjmowania uczniów do klas pierwszych Gimnazjum  

 im. Rodu Chodkiewiczów w Gródku w Zespole Szkół w Gródku.  

  

I.    Informacje ogólne.   

1.   Do gimnazjum przyjmuje się uczniów, którzy ukończyli szkołę podstawową.  

2.   Rekrutacja uczniów odbywa się zgodnie z bieżącymi wytycznymi Podlaskiego Kuratora Oświaty.  

3.   W przypadku zapisania dziecka zamieszkałego w rejonie Gimnazjum w Gródku do innego gimnazjum, rodzic (opiekun prawny) zobowiązany jest poinformować o tym fakcie szkołę rejonową.  

II.  Warunki przyjmowania uczniów do klas pierwszych.   

1.   Do klasy pierwszej gimnazjum przyjmuje się uczniów na wniosek rodziców (prawnych opiekunów).  

2.   W pierwszej kolejności przyjmowani są uczniowie zamieszkali na terenie Gminy Gródek. Warunkiem jest złożenie "Wniosku o przyjęcie ucznia" podpisanego przez rodziców lub opiekunów.  

3.   Absolwenci szkół podstawowych zamieszkali poza obwodem gimnazjum przyjmowani są na prośbę rodziców tylko wtedy, gdy gimnazjum dysponuje wolnymi miejscami.  

4.   O przyjęciu uczniów spoza obwodu szkoły decyduje dyrektor gimnazjum.  

5.   Przy przyjmowaniu uczniów spoza obwodu szkoły, będą brane pod uwagę: ocena z zachowania i oceny przedmiotowe za I semestr klasy szóstej i na świadectwie ukończenia szkoły oraz wynik ze sprawdzianu OKE po klasie szóstej oraz rozmowa kwalifikacyjna z uczniem.  

6.   Laureaci i finaliści konkursów o zasięgu wojewódzkim i ogólnopolskim przyjmowani są w pierwszej kolejności  

7.   W przypadku większej ilości chętnych niż liczba wolnych miejsc, przyjęci będą kandydaci, którzy uzyskali wyższe wyniki nauczania  

8.   Uczniowie, którzy nie spełniają powyższych kryteriów mogą zostać przyjęci do gimnazjum w drodze indywidualnego rozpatrzenia danej sprawy przez Dyrektora Gimnazjum.  

  

III. Wymagane dokumenty rekrutacyjne 

1.   Wypełniony przez rodziców (opiekunów prawnych) WNIOSEK o przyjęcie do gimnazjum (druk można pobrać w sekretariacie gimnazjum lub ze strony www.gimgrodek.edu.pl,   

2.   Do wniosku należy dołączyć:   

  • kserokopie orzeczeń lekarskich, orzeczeń lub opinii Poradni Psychologiczno Pedagogicznej (o ile uczeń posiada)  
  • dwie fotografie o wymiarach 3x4cm. Jedna zostanie dołączona do  legitymacji szkolnej (podpisana imieniem i nazwiskiem i datą urodzenia), druga pozostanie w dokumentacji szkoły 

3.   Po zakończeniu roku szkolnego należy dostarczyć  

  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej 
  • zaświadczenie OKE o wynikach sprawdzianu po klasie VI  

IV. Terminarz rekrutacji 

1.   Składanie wniosków rekrutacyjnych (dokumentów) o przyjęcie do Gimnazjum na rok szkolny ........ 

2.   Test kwalifikujący do grup zaawansowania języka angielskiego odbędzie się.............................. 

3.   Składanie świadectw ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczeń z OKE............................... 

      Ze świadectwem należy dostarczyć również dwa aktualne zdjęcia 3x4cm do legitymacji szkolnej. 

5.   Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do Gimnazjum............................................................. 

  

 


Wniosek o przyjęcie do Gimnazjum...
[ 84 kB ]
KALENDARZ AKTUALNOŚCI
<< styczeń 2021 >>
Pon Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
WYSZUKIWARKA

BIP

~ copyright © 2004-2021 Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów w Gródku ~ idea, gfx & code by warlock ~ all rights reserved ~ odwiedzin: 292592 / 31 / 15 ~ Księga Gości: 8 / 1