ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRÓDKU     ul. Chodkiewiczów 18, 16-040 Gródek, woj. podlaskie
Szkoła Podstawowa im. Partyzantów Braci M. i A. Chrzanowskich ~ Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów

Patron / Nasza szkoła

W roku szkolnym 2011/2012 rozpoczęliśmy procedurę wyboru patrona naszego gimnazjum: 

- od września odbywały się lekcje wychowawcze poświęcone temu zagadnieniu, w toku których uczniowie mieli możliwość zgłoszenia swoich kandydatur, 

- 5 grudnia 2011 roku odbył sie apel szkolny, w trakcie którego każda klasa zaprezentowała efekty swojej pracy w postaci plakatów i prezentacji, po apelu odbyło się głosowanie, w wyniku którego wyłoniono dwie kandydatury do imienia: "Rodu Chodkiewiczów" i "Powstańców Styczniowych",

- wychowawcy klas, nauczyciel historii i informatyk otrzymali polecenie przybliżenia uczniom obu kandydatur i opracowania materiałów na ich temat podczas lekcji i spotkań samorządu uczniowskiego,

- 20 stycznia 2012 roku odbyła się ogólnoszkolna debata oraz druga tura wyborów.

Do głosowania przystąpili uczniowie, nauczycieli oraz rodzice podczas zebrania rodzicielskiego.

Na patrona naszego gimnazjum wybrano Ród Chodkiewiczów.  

Uzasadnienie wyboru patrona. 

Wyboru patrona dokonała cała społeczność szkoły, tj. uczniowie, pracownicy i rodzice, zgodnie z Procedurą opracowaną przez Zespół ds. Nadania Imienia, powołany przez Radę Pedagogiczną 10 maja 2011r. W wyniku I tury wyborów wyłoniono dwie kandydatury: " Powstańców Styczniowych"  i  "Rodu Chodkiewiczów".   

W dniu 20 stycznia 2012r. w Publicznym Gimnazjum w Gródku odbyła się II tura wyborów patrona szkoły przez uczniów, nauczycieli i rodziców, spośród dwóch zgłoszonych wcześniej kandydatur: "Powstańcy Styczniowi" i "Ród Chodkiewiczów". W głosowaniu przeprowadzonym przez Samorząd Uczniowski pod opieką p. Aleksandra Karpiuka brało udział 97 uczniów (123 uprawnionych do głosowania). Frekwencja wyborów wynosiła 78,9%. Poszczególne kandydatury uzyskały: "Powstańcy Styczniowi" - 47 głosów (48,5%), "Ród Chodkiewiczów" - 49 głosów (50,5%), nieważnych 1 (1%). Kandydatem uczniów na patrona został wyłoniony "Ród Chodkiewiczów". W głosowaniu przeprowadzonym przez zespół ds. organizacji nadania imienia gimnazjum brało udział 25 nauczycieli i pracowników szkoły. Głosów ważnych oddano 24, nieważnych 1 (34 uprawnionych do głosowania). Frekwencja wyborów wynosiła 73,5%. Poszczególne kandydatury uzyskały: "Powstańcy Styczniowi" - 6 głosów (24%), "Ród Chodkiewiczów" - 18 głosów (75%). Kandydatem nauczycieli na patrona został wyłoniony "Ród Chodkiewiczów". W głosowaniu, które odbyło się w trakcie zebrania ogółu rodziców szkoły, przeprowadzonym przez zespół ds. organizacji nadania imienia gimnazjum, przy współudziale przedstawicieli Rady Rodziców brało udział 44 rodziców (123 uprawnionych do głosowania). Frekwencja wyborów wynosiła 35,8%. Poszczególne kandydatury uzyskały: "Powstańcy Styczniowi" - 16 głosów (36,4%), "Ród Chodkiewiczów" - 28 głosów (63,6%). Kandydatem rodziców na patrona został wyłoniony "Ród Chodkiewiczów". 

W związku z powyższym komisja stwierdza, że kandydatem na patrona gimnazjum, wyłonionym jednogłośnie przez całą społeczność szkoły tj. uczniów, rodziców i pracowników jest "Ród Chodkiewiczów" (łącznie 63% głosów) i postanawia złożyć wniosek na ręce Przewodniczącego Rady Gminy o nadanie przez organ prowadzący nazwy: "Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów w Gródku". 

 Publiczne Gimnazjum w Gródku jest placówką, która powstała wskutek reformy systemu edukacyjnego w 1999r., a więc jest placówką o niewielkim, bo zaledwie dwunastoletnim dorobku. Cykl nauczania jest bardzo krótki, trzyletni. Gimnazjum skupia młodzież w bardzo trudnym okresie rozwoju, stąd potrzeba skoncentrowania jej uwagi wokół ideałów, które byłyby bliskie młodzieży i integrowały społeczność wokół spraw ważnych dla młodego pokolenia, a jednocześnie pozwoliłyby na identyfikowanie się ze szkołą nie tylko uczniom i ich rodzicom, ale również społeczności lokalnej. 

Postępująca globalizacja współczesnego świata spowodowała, że ogromnego znaczenia nabrała historia regionalna. Powstająca z „ potrzeby serca”, a także pobudek patriotycznych jest świadectwem naszej tożsamości. Dzieje „małej Ojczyzny”, z racji emocjonalnego związku z miejscem zamieszkania, są nam szczególnie bliskie i wyrastają z chęci bycia cząstką określonej wspólnoty. 

Ród Chodkiewiczów jest nierozerwalnie związany z Gródkiem i Ziemią Gródecką. To właśnie jemu zawdzięczamy utworzenie naszej miejscowości. Za zasługi w wojnie trzynastoletniej, protoplasta rodu, wojewoda kijowski Iwan Chodkiewicz otrzymał od króla Kazimierza Jagiellończyka rozległe ziemie, czyli Puszczę Błudów wraz z Gródkiem, Zabłudowem, Choroszczą, Topilcem i Dojlidami.  

Jego syn, Aleksander, wybudował na średniowiecznym grodzisku nad Supraślą, u zbiegu traktów prowadzących na Litwę, drewniany zamek, który uczynił gospodarczym centrum swych dóbr położonych między Narwią a Supraślą. Dał on początek bogatej, ponad 500-letniej historii naszej miejscowości. Zamek, choć drewniany, pełnił funkcję obronną. Chroniły go rozlewiska rzeki Supraśl. Do obsługi zamku, w jego sąsiedztwie, Aleksander Chodkiewicz lokował miasto, które w połowie XVI w. otrzymało prawa miejskie.  

W 1567r. syn Aleksandra, Grzegorz Chodkiewicz, otrzymał od króla Zygmunta Augusta wsie Bielewicze, Mieleszki i Zarzeczany.  Okres władania Gródkiem przez rodzinę Chodkiewiczów to czas jego świetności i rozkwitu. Był on wówczas ważnym ośrodkiem handlowym i rzemieślniczym oraz centrum rolniczym i leśnym. Aleksander i Grzegorz Chodkiewicze dbali także o rozwój życia religijnego i oświaty w swych posiadłościach. Zakładali monastyry, budowali cerkwie i kościoły, szpitale i przytułki. Założyli w Zabłudowie i Supraślu jedne z pierwszych drukarni na naszych terenach i to w czasach, gdy pismo drukarskie dopiero się upowszechniało.  

W XV i XVI wieku Chodkiewicze byli jednym z najpotężniejszych rodów magnackich  w Wielkim Księstwie Litewskim i  Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Od końca XV w. jego przedstawiciele sprawowali wysokie urzędy i najwyższe godności senatorskie. Mieli rozległe posiadłości, które zawdzięczali nadaniom królewskim i koligacjom rodzinnym.  Grzegorz Chodkiewicz walczył z Tatarami i Księstwem Moskiewskim, za co otrzymał tytuł Hetmana Wielkiego Litewskiego i nowe nadania ziemskie.  

Najwybitniejszym i najsławniejszym wodzem z rodu Chodkiewiczów był Hetman Wielki Litewski Jan Karol Chodkiewicz, który odniósł wiele zwycięstw na polu walki, ale przeszedł do historii Polski jako sławny zwycięzca spod Kircholmu i obrońca południowych granic Rzeczpospolitej spod Chocimia. 

Bohaterstwo, Patriotyzm, Poświęcenie, Lojalność - są to główne cechy, którymi odznaczali się członkowie tego potężnego rodu. Ich praca, walka, szlachetność przyczyniły się do stworzenia silnej i potężnej Rzeczpospolitej Obojga Narodów. 

Biorąc pod uwagę powyższe przesłanki, społeczność naszej szkoły (Rada Pedagogiczna, pracownicy, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców) występuje z wnioskiem o nadanie gimnazjum imienia "Rodu Chodkiewiczów". Uważamy, że działalność i wartości, którymi się kierował ród Chodkiewiczów, są godne naśladowania również przez człowieka XXI wieku. 

  

22 czerwca 2012 roku został nadany sztandar i imię naszej szkole. 

20 marca 2013 roku obchodziliśmy po raz pierwszy święto szkoły - Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów 


 

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w zakładce GALERIE!


melodia do słów piosenki...
[ 7809.2 kB ]

tekst do piosenki gimnazj...
[ 419.6 kB ]

Gazetka o naszym patronie...
[ 1383.9 kB ]Sztandar Gimnazjum im.Rodu Chodkiewiczów rewers

Sztandar Gimnazjum im.Rodu Chodkiewiczów awers


KALENDARZ AKTUALNOŚCI
<< listopad 2020 >>
Pon Wt Śr Cz Pt So Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
WYSZUKIWARKA

BIP

~ copyright © 2004-2020 Gimnazjum im. Rodu Chodkiewiczów w Gródku ~ idea, gfx & code by warlock ~ all rights reserved ~ odwiedzin: 287810 / 134 / 7 ~ Księga Gości: 8 / 1